Blog Archives

ขอสงวนสิทธิ์แปล

ข้อมูลที่นี่ได้รับการแปลจากวัสดุที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (มัทธิว 24:14; 28:. 19-20 ในขณะที่ผู้แปลมีความระมัดระวังที่จะต้องแปลเนื่องจากปกติแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ์ต่อเนื่องของพระเจ้า เข้าใจว่าอาจจะมีการตีความของข้อมูลบางอย่าง. หากสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนโปรดปรึกษาแหล่งที่มาภาษาอังกฤษเดิมที่ www.ccog.org.

Posted in Thai

พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

3 สารบัญ 1. มนุษยชาติมีทางออกหรือไม่? 2. พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐอะไร? 3. อาณาจักรของพระเจ้าเป็นที่รู้จักในพันธสัญญาเดิมหรือไม่? 4. อัครสาวกสอนพระกิตติคุณแห่งราชอาณาจักรหรือไม่? 5. แหล่งนอกพันธสัญญาใหม่สอนอาณาจักรของพระเจ้า 6. คริสตจักรกรีก-โรมันสอนเรื่องราชอาณาจักรเป็นสิ่งสาคัญ แต่… 7. ทาไมอาณาจักรของพระเจ้า ข้อมูลติดต่อ     พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

Posted in Thai

ความลึกลับของแผนของพระเจ้า

2 สารบัญ 1. แผนการของพระเจ้าเป็นเรื่องลึกลับสาหรับคนส่วนใหญ่ 2. ทาไมต้องสร้าง? ทาไมต้องเป็นมนุษย์? ทาไมต้องซาตาน? ความจริงคืออะไร? อะไรคือ ความลึกลับของการพักผ่อนและบาป? 3 . _ _ _ _ _ ความลึกลับของแผนของพระเจ้า

Posted in Thai

พระวรสารแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

ทำไมมนุษย์ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ คุณรู้ไหมว่ำสิ่งแรกและสุดท้ำยที่พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่ำพระเยซูเทศนำเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งอำณำจักรของพระเจ้ำที่เกี่ยวข้อง? คุณรู้หรือไม่ว่ำอำณำจักรของพระเจ้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอัครสำวกและผู้ที่ตำมมำเป็นอันดับแรก อำณำจักรของพระเจ้ำเป็นบุคคลของพระเยซูหรือไม่? อำณำจักรของพระเจ้ำพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ในเรำหรือ รำชอำณำจักรของพระเจ้ำเป็นอำณำจักรที่แท้จริงในอนำคตหรือไม่? คุณจะเชื่อในสิ่งที่ค ัมภีร์ไบเบิลสอนหรือไม่? รำชอำณำจักรคืออะไร อำณำจักรของพระเจ้ำคืออะไร? คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไร คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกสอนอะไร คุณรู้หรือไม่ว่ำอวสำนไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จนกว่ำอำณำจักรของพระเจ้ำจะประกำศไปทั่วโลกในฐำนะพยำน? Link: พระวรสารแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

Posted in Thai

คุณควรสังเกต วันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หรือวันหยุดปีศาจ?

วันสำคัญกับวันหยุดที่เป็นที่นิยม หลายกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์แทบทุกวันหยุดหรือวันศักดิ์สิทธิ์ คุณควรสังเกตวันสาคัญทางพระผู้เป็นเจ้าหรือวันหยุดปีศาจไหม? ดูเหมือนคาถามง่าย ๆ ด้วยคาตอบง่ายๆ และสาหรับผู้เต็มใจที่จะเชื่อพระคัมภีร์แทนที่จะเป็นกลุ่มคนหลายกลุ่ม คุณควรสังเกต วันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หรือวันหยุดปีศาจ?

Posted in Thai

พระวรสารนักบุญแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

มนุษย์จะมีการแก้ปัญหาหรือไม่ โลกเผชิญกับปัญหามากมาย มีหลายคนที่กาลังหิว มีหลายคนที่ถูกกดขี่ หลายคนต้องเผชิญกับความยากจน หลายประเทศอยู่ในหนี้อย่างจริงจัง เด็กรวมทั้งคนที่ยังไม่เกิดการละเมิดใบหน้า โรคดื้อยากังวลแพทย์จานวนมาก เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญมีมลพิษทางอากาศมากเกินไปที่จะมีสุขภาพ นักการเมืองขู่สงครามต่างๆ การโจมตีของผู้ก่อการร้ายให้เกิดขึ้น    พระวรสารนักบุญแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า 

Posted in Thai

คริสตจักรคริสเตียนที่แท้จริงคือวันนี้อยู่ที่ไหน

ซึ่งคริสตจักรจะดาเนินต่อไป? พันของโบสถ์และพันล้านคน มีหลายพันกลุ่มที่มีความแตกต่างที่สาคัญทฤษฎีที่อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระคริสต์ หลายของพวกเขาอย่างจริงจังพูดคุยเกี่ยวกับความสามัคคีทั่วโลก สองพันล้านคนเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเหล่านั้น เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายจริงหรือไม่?  คริสตจักรคริสเตียนที่แท้จริงคือวันนี้อยู่ที่ไหน 

Posted in Thai

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday?

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的