ข้อมูลที่นี่ได้รับการแปลจากวัสดุที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (มัทธิว 24:14; 28:. 19-20 ในขณะที่ผู้แปลมีความระมัดระวังที่จะต้องแปลเนื่องจากปกติแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ์ต่อเนื่องของพระเจ้า เข้าใจว่าอาจจะมีการตีความของข้อมูลบางอย่าง. หากสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนโปรดปรึกษาแหล่งที่มาภาษาอังกฤษเดิมที่ www.ccog.org.

3 สารบัญ 1. มนุษยชาติมีทางออกหรือไม่? 2. พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐอะไร? 3. อาณาจักรของพระเจ้าเป็นที่รู้จักในพันธสัญญาเดิมหรือไม่? 4. อัครสาวกสอนพระกิตติคุณแห่งราชอาณาจักรหรือไม่? 5. แหล่งนอกพันธสัญญาใหม่สอนอาณาจักรของพระเจ้า 6. คริสตจักรกรีก-โรมันสอนเรื่องราชอาณาจักรเป็นสิ่งสาคัญ แต่… 7. ทาไมอาณาจักรของพระเจ้า ข้อมูลติดต่อ     พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

2 สารบัญ 1. แผนการของพระเจ้าเป็นเรื่องลึกลับสาหรับคนส่วนใหญ่ 2. ทาไมต้องสร้าง? ทาไมต้องเป็นมนุษย์? ทาไมต้องซาตาน? ความจริงคืออะไร? อะไรคือ ความลึกลับของการพักผ่อนและบาป? 3 . _ _ _ _ _ ความลึกลับของแผนของพระเจ้า

ทำไมมนุษย์ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ คุณรู้ไหมว่ำสิ่งแรกและสุดท้ำยที่พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่ำพระเยซูเทศนำเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งอำณำจักรของพระเจ้ำที่เกี่ยวข้อง? คุณรู้หรือไม่ว่ำอำณำจักรของพระเจ้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอัครสำวกและผู้ที่ตำมมำเป็นอันดับแรก อำณำจักรของพระเจ้ำเป็นบุคคลของพระเยซูหรือไม่? อำณำจักรของพระเจ้ำพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ในเรำหรือ รำชอำณำจักรของพระเจ้ำเป็นอำณำจักรที่แท้จริงในอนำคตหรือไม่? คุณจะเชื่อในสิ่งที่ค ัมภีร์ไบเบิลสอนหรือไม่? รำชอำณำจักรคืออะไร อำณำจักรของพระเจ้ำคืออะไร? คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไร คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกสอนอะไร คุณรู้หรือไม่ว่ำอวสำนไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จนกว่ำอำณำจักรของพระเจ้ำจะประกำศไปทั่วโลกในฐำนะพยำน? Link: พระวรสารแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

วันสำคัญกับวันหยุดที่เป็นที่นิยม หลายกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์แทบทุกวันหยุดหรือวันศักดิ์สิทธิ์ คุณควรสังเกตวันสาคัญทางพระผู้เป็นเจ้าหรือวันหยุดปีศาจไหม? ดูเหมือนคาถามง่าย ๆ ด้วยคาตอบง่ายๆ และสาหรับผู้เต็มใจที่จะเชื่อพระคัมภีร์แทนที่จะเป็นกลุ่มคนหลายกลุ่ม คุณควรสังเกต วันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หรือวันหยุดปีศาจ?

มนุษย์จะมีการแก้ปัญหาหรือไม่ โลกเผชิญกับปัญหามากมาย มีหลายคนที่กาลังหิว มีหลายคนที่ถูกกดขี่ หลายคนต้องเผชิญกับความยากจน หลายประเทศอยู่ในหนี้อย่างจริงจัง เด็กรวมทั้งคนที่ยังไม่เกิดการละเมิดใบหน้า โรคดื้อยากังวลแพทย์จานวนมาก เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญมีมลพิษทางอากาศมากเกินไปที่จะมีสุขภาพ นักการเมืองขู่สงครามต่างๆ การโจมตีของผู้ก่อการร้ายให้เกิดขึ้น    พระวรสารนักบุญแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า 

ซึ่งคริสตจักรจะดาเนินต่อไป? พันของโบสถ์และพันล้านคน มีหลายพันกลุ่มที่มีความแตกต่างที่สาคัญทฤษฎีที่อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระคริสต์ หลายของพวกเขาอย่างจริงจังพูดคุยเกี่ยวกับความสามัคคีทั่วโลก สองพันล้านคนเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเหล่านั้น เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายจริงหรือไม่?  คริสตจักรคริสเตียนที่แท้จริงคือวันนี้อยู่ที่ไหน 

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians …

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5 Read more »

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio …

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy Read more »

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the …

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday? Read more »