तिनीहरूले सामान्यिया परमेश्वरको सिि चचचका सदस्य छैनन्, ककनभने 19-20 जबकक अनुवादकहरू राम्ररी अनुवाद होससयार छन्,: 28; यहााँ अंग्रेजी भाषा सामाग्री देखि अनुवाद गररएको छ जानकारी सकेसम्म धेरै (मत्ती 24:14 पुग्न। त्यहााँ जानकारी केही समससन्िेर्प्रेितिओन्स हुन सक्छ भनेर बुझ्न। केही कुरा …

अनुवाद अस्वीकृति Read more »

सामग्री 1. परमेश्वरको योजना धेरैको लागि रहस्य हो 2. सृष्टि कि न? कि न मान्छे? कि न शैतान? सत्य भनेको के हो ? उहाँ वि श्राम र पापको रहस्य के होइन? 3. संसारका धर्महरूले के सि काउँछन्? 4. परमेश्वरले कि …

परमेश्वरको योजनाको रहस्य Read more »

पववत्र दिि पि लोकविय बििा ख्रीन्ष्टयि गिे धेरै समूह को, वस्तनतः सिै केही बििा वा पववत्र दिि पालि। तपाईं परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा पालि गिनुपर्ु? यो एउटा सन्जलो जवाफ तपाईं निरीक्षण गिनुपर्ु परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा?

मानवता को समाधान छ? ववश्व धेरै समस्या सामना। धेरै माननसहरू भोक हो। धेरै माननसहरू थिचोममचो छन्। धेरै माननसहरू गररबी सामना। धेरै जानतका गम्भीर ऋण छन्। बच्चाहरु, नजन्मेको व्यक्ततहरूलाई सहहत दुरुपयोग सामना। औषथध प्रनतरोधी रोग धेरै डातटर चासोको ववषय। प्रमुख औद्योथगक …

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको Read more »

कुन चचन ज री हदनुहुन्छ? चचन हज रौं र म न्छे को अरबों त्यहााँ ख्रीष्टको चचच को भाग हुने दावी कक र्प्रमुि सैद्धास्न्िक मिभेद समूहका हजारौं छन्। तिनीहरूलाई िुर्प्रै गम्भीर दुतनयावी एकिा कुरा छन्। दुई अबच मान्छे िी चचच भाग …

आज साँचो मसीही मण्डली कहाँ छ? Read more »

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians …

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5 Read more »

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio …

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy Read more »

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the …

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday? Read more »

By Colin Adair This was originally published in the Good News magazine of the old Worldwide Church of God in October-November 1979. I, Bob Thiel, met him once in 1997 or 1998.   The atheist, to support his belief that …

Does God EVER Forsake Us? Read more »

FROM THE EDITOR IN CHIEF, BOB THIEL   The world is a complicated place with many types of problems. In the world’s so-called democracies, politicians campaign to persuade us to vote for them so that they can help solve these …

Should Christians Vote? Read more »