Blog Archives

Translation Disclaimer (Armenian)

Ամեն մեր տեղեկատվությունները արդեն հրատակվել են անգլերեն լեզվով, քանի որ շատ հնարավոր է մեզի ավետիսը քարոզելու (Մատթեոս 24.14 և 28.19-20): Թարգմանիչները զգույշ ու պատշաճ կերպով փորձած են գրությունները թարգմանել: Բայց քանի որ նրանք սովորաբար անդամներ չեն Շարունակական Եկեղեցու Աստծո, թարգմանությանց

Posted in Armenian

Աստծո Թագավորության Ավետարանը

Արդյո՞ք Մարդկությունը Ունեն Լուծումներ ◙ Աշխարհը կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների դիմաց:  Շատ մարդիկ սոված են: Շատ մարդիկ ճնշված են: Շատ մարդիկ աղքատության մեջ են: Շատ ազգեր լուրջ պարտք ունեն: Շատ երեխաներ, ներառեալ չծնվածները, դիմակայում են չարաշահումներ: Դեղ-դիմադրող անբուժելի հիվանդություններ մտահոգում

Posted in Armenian

Այժմ Ու՞ր է Ճշմարիտ Քրիստոնէական Եկեղեցին

Ո՞ր Եկեղեցին Շարունակվում է Ճշմարտությամբ ◙  Հազարավոր եկեղեցական խմբեր պնդում են որ մի մաս են կազմում Քրիստոսի եկեղեցու, բայց ամենը խոշոր վարդապետական տարբերություններ ունեն: Նրանցից շատերը լրջորեն խոսում են եկեղեցական (էկումենիկ) միասնության մասին: Ենթադրվում է որ երկու միլիարդ մարդ մաս

Posted in Armenian

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday?

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Does God EVER Forsake Us?

By Colin Adair This was originally published in the Good News magazine of the old Worldwide Church of God in October-November 1979. I, Bob Thiel, met him once in 1997 or 1998.   The atheist, to support his belief that

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Should Christians Vote?

FROM THE EDITOR IN CHIEF, BOB THIEL   The world is a complicated place with many types of problems. In the world’s so-called democracies, politicians campaign to persuade us to vote for them so that they can help solve these

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的