Blog Archives

ការមិនទទួលខុសត្រូវបកប្រែ

ຂ ້ມ ນໃນທ ີ່ນ ້ໄດ້ຮັບການແປຈາກອຸປະກອນການພາສາອັງກິດສາມາດບັນລຸເປັນຈ ານວນຫ າຍເທົີ່າທ ີ່ເປັນໄປ (ມັດທາຍ 24:14; 28:. 19-20 ໃນຂະນະທ ີ່ຜ ້ແປພາສາທ ີ່ມ ລະມັດລະວັງທ ີ່ຈະເຫມາະສົມການແປພາສາ, ນັບຕັ້ງແຕີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕາມປົກກະຕິບ ີ່ແມີ່ນສະມາຊິກຂອງສາດສະຫນາຈັກຢີ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຂົ້າໃຈດ ວີ່າບ ີ່ມ ສາມາດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຂ ້ມ ນບາງຢີ່າງ. ຖ້າຫາກວີ່າບາງສິີ່ງບາງຢີ່າງບ ີ່ໄດ້ເບິີ່ງຄ ວີ່າເຫມາະສົມຫລ ບ ີ່ຈະແຈ້ງ, ກະລຸນາປ ກສາຫາລ ທ ີ່ມາພາສາອັງກິດຕົ້ນສະບັບ, ໃນ www.ccog.org.

Posted in Khmer

អាថ៌កំបំងនៃផែៃការរបស់ព្រះ

មាតិកា 1. ផែៃការរបស់ព្រះគឺជាអាថ៌កំបំងសព្មាប់មៃុសសភាគចព្រើៃ 2. ចេតុអ្វីបៃជាការបចងកើត? ចេតុអ្វីមៃុសស? ចេតុអ្វីបៃជាសាតំង? ចតើការរិតគឺជាអ្វី? ចតើអ្វីជា អាថ៌កំបំងនៃការសព្មាក ៃិងអ្ំចរើបប? 3. ចតើសាសនារិភរចោកបចព្ងៀៃអ្វីខ្លះ? 4. ចេតុអ្វីព្រះអ្ៃុញ្ញាតឲ្យមាៃទុកខ? 5. ចេតុអ្វីបៃជាព្រះបចងកើតអ្នក? 6. មាៃផែៃការរយៈចរលផែង 7. ចសរកតីអ្ធិបាយ រ័ត៌មាៃបផៃែម   អាថ៌កំបំងនៃផែៃការរបស់ព្រះ

Posted in Khmer

ដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ

តហ ុអ្វើបានជាមនុសសជា ិមិនអាចត ះព្សាេបញ្ហារបស់វាបាន? ត ើអ្នកដឹងតេថាតរឿងដំប៊ូងនិងចុងតព្ោេដដលព្រះេមពីរបង្ហាញថាព្រះតេស ៊ូវបានផ្សរវផ្ាេអ្ំរីោរព្រួេបារមភ។ ត ើអ្នកដឹងតេថានេរព្រះេឺជាោរសងក ់្ងន់របស់រួកសាវកនិងអ្នកដដលបានតដើរតាមតេមុន? ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាបុេាលរបស់តោកតេស ៊ូឬតេ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះតេស ៊ូវកំរុងដ រស់តៅកនុងជីវិ របស់តេើងតេ? ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាព្បតភេននរាជាណាចព្ករិ នាតរលអ្នាេ ឬតេ? ត ើអ្នកនឹងតជឿន៊ូវអ្វើដដលព្រះេមពីរបតព្ងៀនតេ? ត ើនេរជាអ្វើ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាអ្វើ? ត ើព្រះេមពីរបតព្ងៀនអ្វើខ្ាះ? ត ើវិហារព្េឹសតសាសនិកដំប៊ូងបានបតព្ងៀនអ្វើខ្ាះ? ត ើអ្នកដឹងតេថាេីបញ្ចប់មិនអាចតកើ ត ើងបានតេដរាបណានេរព្រះព្ ូវបានផ្សរវផ្ាេដល់រិភរតោកជាសាកសី? Link: ដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ

Posted in Khmer

អ្នកគួរតែសង្កេែ របស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ ឬថ្ងៃឈប់សព្ាកអារកស?

ថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្ល់លឹកថ្ងៃឈប់សព្ាកតដលង្រញលិយម ថ្លព្កុមជាង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាោាំកអ្ស់សង្កេែង្មើលថ្ងៃឈប់សព្ាកង្សទើរតែមួយរាំលួលឬបរិសុទ្ធថ្ងៃ។ អ្នកគួរតែសង្កេែង្មើលរបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃឬថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកស? វាហាក់ដូរជាសាំណ្ួរតដលព្សួលជាមួយលឹករង្មែើយង្វយព្សួល។ លិកសព្ាប់អ្នកតដលាលឆលទៈកនុកការង្ ឿថាព្រះគមពីរ ាំលួសឱ្យ វូកមលុសសជាង្ព្រើលវាគឺជា។ អ្នកគួរតែសង្កេែ របស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ ឬថ្ងៃឈប់សព្ាកអារកស?

Posted in Khmer

ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រីស្ទាលស្ទសនាចគ្កពិតសពវថ្ងៃនលេះ?

ការន្ែលស្ទសនាចគ្កលឹងបលត? ម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លស្ទសនាចគ្កលិងគ្បជាជលរាប់លាលនាក់ មាលម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លគ្កុម្ម្ួយលឹងភាពខ សគានខាងនគាលលទធិសំខាល់ម្ួយន្ែលអេះអាងថាជាន្ផ្នកម្ួយថ្លស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសាមាល។ ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរគ្តូវាលនរលិយយយ៉ាងខាែំងអំពីស្ទម្រាីភាពស្ទសនាគ្រិសដ។ ពីរពាល់លាលនាក់គ្តូវាលនរនជឿថាជាន្ផ្នកម្ួយថ្លស្ទសនាចគ្កទំងននាេះ។ រឺជាពួកជំល ំ្ំម្ួយពួកជំល ំគ្រីស្ទាលពិត? ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រីស្ទាលស្ទសនាចគ្កពិតសពវថ្ងៃនលេះ?

Posted in Khmer

ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ

នតើមៃុសសជាតិមាៃដំនណាះក្ាយ?  រិភរនោរនៃះក្បឈមៃឹងបញ្ហាជានក្ចើៃ។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃមាៃការឃ្លាៃ។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃក្តូវបាៃនេជ្ិះជាៃ់។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃក្បឈមៃឹងភារក្រីក្រ។ ក្បនទសជានក្ចើៃេឺមាៃនៅរនុងបំណុល្ធងៃ់ធងរ។ រុមារ, រួមបញ្ចូល្ទំងអ្នរផដល្មិៃទៃ់នរើត, ក្បឈមៃឹងការរំនោភបំពាៃ។ ជ្ំងឺផដល្ាុំៃឹងថានំទរ់ទងក្េូនរទយជានក្ចើៃ។ ទីក្រុងឧសាហរមមធំមាៃខ្យល្់រខ្វរ់ផ្សងផដរនដើមបីឱ្យមាៃសុខ្ភារល្អ។ អ្នរៃនយបាយជានក្ចើៃបាៃេំរាមរំផហងដល្់សក្ង្ហាម។ ការវាយក្បហាររបស់នភរវររររានរើតនឡើង។ ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ 

Posted in Khmer

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday?

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Does God EVER Forsake Us?

By Colin Adair This was originally published in the Good News magazine of the old Worldwide Church of God in October-November 1979. I, Bob Thiel, met him once in 1997 or 1998.   The atheist, to support his belief that

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的