ຂ ້ມ ນໃນທ ີ່ນ ້ໄດ້ຮັບການແປຈາກອຸປະກອນການພາສາອັງກິດສາມາດບັນລຸເປັນຈ ານວນຫ າຍເທົີ່າທ ີ່ເປັນໄປ (ມັດທາຍ 24:14; 28:. 19-20 ໃນຂະນະທ ີ່ຜ ້ແປພາສາທ ີ່ມ ລະມັດລະວັງທ ີ່ຈະເຫມາະສົມການແປພາສາ, ນັບຕັ້ງແຕີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕາມປົກກະຕິບ ີ່ແມີ່ນສະມາຊິກຂອງສາດສະຫນາຈັກຢີ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຂົ້າໃຈດ ວີ່າບ ີ່ມ ສາມາດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຂ ້ມ ນບາງຢີ່າງ. ຖ້າຫາກວີ່າບາງສິີ່ງບາງຢີ່າງບ ີ່ໄດ້ເບິີ່ງຄ ວີ່າເຫມາະສົມຫລ ບ ີ່ຈະແຈ້ງ, ກະລຸນາປ ກສາຫາລ ທ ີ່ມາພາສາອັງກິດຕົ້ນສະບັບ, ໃນ www.ccog.org.

មាតិកា 1. ផែៃការរបស់ព្រះគឺជាអាថ៌កំបំងសព្មាប់មៃុសសភាគចព្រើៃ 2. ចេតុអ្វីបៃជាការបចងកើត? ចេតុអ្វីមៃុសស? ចេតុអ្វីបៃជាសាតំង? ចតើការរិតគឺជាអ្វី? ចតើអ្វីជា អាថ៌កំបំងនៃការសព្មាក ៃិងអ្ំចរើបប? 3. ចតើសាសនារិភរចោកបចព្ងៀៃអ្វីខ្លះ? 4. ចេតុអ្វីព្រះអ្ៃុញ្ញាតឲ្យមាៃទុកខ? 5. ចេតុអ្វីបៃជាព្រះបចងកើតអ្នក? 6. មាៃផែៃការរយៈចរលផែង 7. ចសរកតីអ្ធិបាយ រ័ត៌មាៃបផៃែម   អាថ៌កំបំងនៃផែៃការរបស់ព្រះ

តហ ុអ្វើបានជាមនុសសជា ិមិនអាចត ះព្សាេបញ្ហារបស់វាបាន? ត ើអ្នកដឹងតេថាតរឿងដំប៊ូងនិងចុងតព្ោេដដលព្រះេមពីរបង្ហាញថាព្រះតេស ៊ូវបានផ្សរវផ្ាេអ្ំរីោរព្រួេបារមភ។ ត ើអ្នកដឹងតេថានេរព្រះេឺជាោរសងក ់្ងន់របស់រួកសាវកនិងអ្នកដដលបានតដើរតាមតេមុន? ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាបុេាលរបស់តោកតេស ៊ូឬតេ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះតេស ៊ូវកំរុងដ រស់តៅកនុងជីវិ របស់តេើងតេ? ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាព្បតភេននរាជាណាចព្ករិ នាតរលអ្នាេ ឬតេ? ត ើអ្នកនឹងតជឿន៊ូវអ្វើដដលព្រះេមពីរបតព្ងៀនតេ? ត ើនេរជាអ្វើ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាអ្វើ? ត ើព្រះេមពីរបតព្ងៀនអ្វើខ្ាះ? ត ើវិហារព្េឹសតសាសនិកដំប៊ូងបានបតព្ងៀនអ្វើខ្ាះ? ត ើអ្នកដឹងតេថាេីបញ្ចប់មិនអាចតកើ ត ើងបានតេដរាបណានេរព្រះព្ ូវបានផ្សរវផ្ាេដល់រិភរតោកជាសាកសី? Link: ដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ

ថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្ល់លឹកថ្ងៃឈប់សព្ាកតដលង្រញលិយម ថ្លព្កុមជាង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាោាំកអ្ស់សង្កេែង្មើលថ្ងៃឈប់សព្ាកង្សទើរតែមួយរាំលួលឬបរិសុទ្ធថ្ងៃ។ អ្នកគួរតែសង្កេែង្មើលរបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃឬថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកស? វាហាក់ដូរជាសាំណ្ួរតដលព្សួលជាមួយលឹករង្មែើយង្វយព្សួល។ លិកសព្ាប់អ្នកតដលាលឆលទៈកនុកការង្ ឿថាព្រះគមពីរ ាំលួសឱ្យ វូកមលុសសជាង្ព្រើលវាគឺជា។ អ្នកគួរតែសង្កេែ របស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ ឬថ្ងៃឈប់សព្ាកអារកស?

ការន្ែលស្ទសនាចគ្កលឹងបលត? ម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លស្ទសនាចគ្កលិងគ្បជាជលរាប់លាលនាក់ មាលម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លគ្កុម្ម្ួយលឹងភាពខ សគានខាងនគាលលទធិសំខាល់ម្ួយន្ែលអេះអាងថាជាន្ផ្នកម្ួយថ្លស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសាមាល។ ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរគ្តូវាលនរលិយយយ៉ាងខាែំងអំពីស្ទម្រាីភាពស្ទសនាគ្រិសដ។ ពីរពាល់លាលនាក់គ្តូវាលនរនជឿថាជាន្ផ្នកម្ួយថ្លស្ទសនាចគ្កទំងននាេះ។ រឺជាពួកជំល ំ្ំម្ួយពួកជំល ំគ្រីស្ទាលពិត? ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រីស្ទាលស្ទសនាចគ្កពិតសពវថ្ងៃនលេះ?

នតើមៃុសសជាតិមាៃដំនណាះក្ាយ?  រិភរនោរនៃះក្បឈមៃឹងបញ្ហាជានក្ចើៃ។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃមាៃការឃ្លាៃ។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃក្តូវបាៃនេជ្ិះជាៃ់។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃក្បឈមៃឹងភារក្រីក្រ។ ក្បនទសជានក្ចើៃេឺមាៃនៅរនុងបំណុល្ធងៃ់ធងរ។ រុមារ, រួមបញ្ចូល្ទំងអ្នរផដល្មិៃទៃ់នរើត, ក្បឈមៃឹងការរំនោភបំពាៃ។ ជ្ំងឺផដល្ាុំៃឹងថានំទរ់ទងក្េូនរទយជានក្ចើៃ។ ទីក្រុងឧសាហរមមធំមាៃខ្យល្់រខ្វរ់ផ្សងផដរនដើមបីឱ្យមាៃសុខ្ភារល្អ។ អ្នរៃនយបាយជានក្ចើៃបាៃេំរាមរំផហងដល្់សក្ង្ហាម។ ការវាយក្បហាររបស់នភរវររររានរើតនឡើង។ ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ 

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians …

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5 Read more »

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio …

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy Read more »

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the …

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday? Read more »

By Colin Adair This was originally published in the Good News magazine of the old Worldwide Church of God in October-November 1979. I, Bob Thiel, met him once in 1997 or 1998.   The atheist, to support his belief that …

Does God EVER Forsake Us? Read more »