คุณทราบหรือไม่วา่พระเยซูตรัสว่าอวสานไม่สามารถมาถึงได ้จนกว่าอาณาจักรของพ ระเจ ้าจะประกาศให ้โลกรู ้ในฐานะพยาน? (Northern Thai) Gospel of the Kingdom of God

คุณทราบหรือไม่ว่าพระเยซูตรัสว่าอวสานไม่สามารถมาถึงได้จนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะประกาศให้โลกรู้ ในฐานะพยาน? (Northern Pwo) Gospel of the Kingdom of God