พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

3
สารบัญ
1. มนุษยชาติมีทางออกหรือไม่?
2. พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐอะไร?
3. อาณาจักรของพระเจ้าเป็นที่รู้จักในพันธสัญญาเดิมหรือไม่?
4. อัครสาวกสอนพระกิตติคุณแห่งราชอาณาจักรหรือไม่?
5. แหล่งนอกพันธสัญญาใหม่สอนอาณาจักรของพระเจ้า
6. คริสตจักรกรีก-โรมันสอนเรื่องราชอาณาจักรเป็นสิ่งสาคัญ แต่…
7. ทาไมอาณาจักรของพระเจ้า
ข้อมูลติดต่อ

 

 

พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

Posted in Thai