Diosnong probidensya maoang pagdumala Inubanan sa kaal!

Uggugma nagatiman ug nagdumala sa tanang mga butang sa unibersong doctrina sa diosnong probidensya

nagpahayag ngaang adunay hingpit nga?

(Yevanic-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Yevanic-Latin