Blog Archives

Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habary

3 Mazmuny 1. Adamzadyň çözgütleri barmy? 2. Isa haýsy Hoş Habary wagyz etdi? 3. inhtde Hudaýyň Patyşalygy belli dälmi? 4. Resullar Patyşalygyň Hoş Habaryny öwretdimi? 5. Täze amenthtiň daşyndaky çeşmeler Hudaýyň Patyşalygyny öwretdi 6. Grek-rim buthanalary Patyşalygyň möhümdigini öwredýärler, ýöne…

Posted in Turkmen

Taňrynyň meýilnamasynyň syry

Mazmuny 1. Taňrynyň meýilnamasy köpler üçin syrdyr 2. Näme üçin ýaradylyş? Adamlar näme üçin? Näme üçin Şeýtan? Hakykat näme? Dynç almagyň WE günäniň syrlary näme? 3. Dünýädäki Dinler näme öwredýär? 4. Näme üçin Hudaý görgülere rugsat berýär? . 5. 6.

Posted in Turkmen