2 ནང་དོན། 1. དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞི་ནི་མང་ཆྱེ་བའི་གསང་བ་ཞིག་ཡིན། 2. ཅིའི་ཕིར་གསར་རོམ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། མིའི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ བདུད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྱེ་ན། གང་ཞིག་བདྱེན་པ་ཞྱེས་བྱ་བ། ངལ་གསོ་དང་ཉྱེས་གསོག་གི་ག་རྱེ་ཡིན་ནམ། 3. འཛམ་གིང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་སོབ་ཁིད་བྱྱེད་དགོས་སམ། 4. དཀོན་མཆོག་གིས་སྡུག་བསྔལ་མོང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ 5. དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་དོན་ཅི 6. ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། 7. མཇུག་བསོམས་བསམ་འཆར། ཆ་འཕིན་སྔར་ལས་མང་བ   དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་གསང་བ།