ئەو نیشان نادەن. کتێبی پیرۆز پێمان دهڵێت که عیسا خودایە لە جەستەدا؟ خودای دهزانن. راستە عیسا ههموو ئهمانەیە بهاڵم بە تەواوی کهسایهتی راستەقینەی زۆربهی خهڵک عیسای مەسیح به پیاوێکی چاک، مامۆستایهکی گهوره یان بە پێغهمبهری (Ormuri) Gospel of the Kingdom …

خودا لە دوای هەزار تەنها گەلی خودا دوا شانشینی Read more »