Blog Archives

Isaanii waa’ee miseensa loltuu dubbatan fakkaataa

3 DHAABBACHUUN 1. Miseensa loltuu kan ilaalate cimina isaan qaban guddisuuf akka? 2. Akka ta’ee fi saba isaa akka eegu hubannaa isaan qabanii dha? 3. Kan caaseefame miseensa loltuu kan dhufee cimaa kan caasefame sirna fi Solomooniin erga dirirfamee? 4.

Posted in Okinawan