คุณทราบหรือไม่วา่พระเยซูตรัสว่าอวสานไม่สามารถมาถึงได ้จนกว่าอาณาจักรของพ ระเจ ้าจะประกาศให ้โลกรู ้ในฐานะพยาน? (Northern Thai) Gospel of the Kingdom of God