คุณทราบหรือไม่ว่าพระเยซูตรัสว่าอวสานไม่สามารถมาถึงได้จนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะประกาศให้โลกรู้ ในฐานะพยาน? (Northern Pwo) Gospel of the Kingdom of God