အဘေ့်တက င ့် ူသ ားတ ု သည့်ေင့်ား၏ ပန မျ ား ုမတ ြေရှင့်ားန ုင့်သနည့်ား။ သခင့်တေရှုတရ ားတဟ တသ သမမ ျမ့်ားစ တ င့် ပသထ ားတသ ပထမနှင ့်တန ့်ဆံုားအရ မျ ားသည့်ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သတင့်ားတ င့်ား ား။ ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သည့်တမန့်တတ ့်မျ ားနှင …

ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သတင့်ားတ င့်ား Read more »