မောတိကော 1. ဘုရောားသခင်၏အကကြံအစည်သည် အမ ောားစုအတွက် နက်နဲသသောအရောဖြစ်သည်။ 2. အဘယ်သကကောင ် ြန်ဆငား် ဖခငား် ဖြစ်သနည်ား။ ဘောသကကောင ် လသူ ောားသတလွ ဲ။ စောတန် ဘောသကကောငလ် ဲ။ အမှန်တရောားဆုတိ ောဘောလဲ။ ခ မ်ားသောဖခငား် နငှ ် အဖြစ်၏ နကန် ဲသသော အရောကောား အဘယ်နည်ား ။ 3. ကမ္ော ဘောသောတရောားသတကွ ဘောသတသွ ငသ် ြားသလဲ။ 4. ဘရု …

ဘရု ောားသခင၏် အကကအြံ စည၏် နကန် ဲသသောအရော Read more »