Blog Archives

Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ

3 АГУУЛГА 1. Хүн төрөлхтөнд шийдэл байдаг уу? 2. Есүс ямар сайн мэдээг тунхагласан бэ? 3. Бурханы хаант улс Хуучин Гэрээнд байсан уу? 4. Төлөөлөгчид Хаанчлалын сайн мэдээг заасан уу? 5. Шинэ Гэрээнээс гадуур эх сурвалжууд Бурханы хаант улсыг заасан

Posted in Mongolian - Cyrillic

Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ

3 АГУУЛГА 1. Хүн төрөлхтөнд шийдэл байдаг уу? 2. Есүс ямар сайн мэдээг тунхагласан бэ? 3. Бурханы хаант улс Хуучин Гэрээнд байсан уу? 4. Төлөөлөгчид Хаанчлалын сайн мэдээг заасан уу? 5. Шинэ Гэрээнээс гадуур эх сурвалжууд Бурханы хаант улсыг заасан

Posted in Mongolian - Cyrillic

Бурханы төлөвлөгөөний нууц

Агуулга 1. Бурханы төлөвлөгөө хамгийн нууц 2. Бүтээл яагаад бий болсон бэ? Яагаад хүн байдаг вэ? Яагаад Сатан гэж? Үнэн гэж юу вэ? Амралт ба нүглийн нууцууд юу вэ? 3. Дэлхийн Шашнууд юу заадаг вэ? 4. Бурхан зовлон зүдүүрийг хүлцэн

Posted in Mongolian - Cyrillic