3 ကငတ် မန်မ းဘရု း် ် 1. ဘရု းသခင၏် စမ ံခ ကမ် းက ုျိလယွ လ် ငတ ် ကြူ ကဆ် း ရန ် 2. ် သမူ းပြစက်ကသည။် သန်ရ ှငး် ပသ ဘရု းသခင၏် ပက ငး်ကငတ် မနမ် 3. က မဆကဆ် ပံခငး် မပပြုဟပု ြ …

တစ်ဦးသည်လည်းက ျိန်းဝပ်ရန် ခွငပ ် ပြုမညမ် ဟတု ် ပပ Read more »