زاڵن†به†سهر†نووسین! زۆربهی†خهڵک†عیسای†مهسیح†به†پیاوێکی†چاک،†مامۆستایهکی†گهوره†یان†به†پێغهمبهری†خودای†دهزانن. راسته†عیسا ههموو†ئهمانهیه†بهڵام†به†تهواوی†کهسایهتی†راستهقینهی†ئهو†نیشان†نادەن. کتێبی†پیرۆز†پێمان†دهڵێت†که†عیسا†خودایه له†جهستهدا؟ (Moghol) Gospel of the Kingdom of God

3 ناوەڕۆک 1. ئایا مرۆڤایهتی چارەسهرەکانی ههیه؟ 3. عیسا بانگهشهی چ ئینجیلێکی کردووە؟ 2. ئایا شانشینی خودا له پهیمانی کۆن ناسرابوو؟ 4. ئایا نێردراوان فێری ئینجیلی شانشینی بوون؟ 1. سهرچاوەکانی دەرەوەی پهیمانی نوێ فێری شانشینی خودایان دەکرد 6. کڵێساکانی یۆنانی …

ئێستادا ئهو پرسیارانه وەربگرینزمانی کوردی Read more »