Blog Archives

ไม่รหู้รือว่าคนอธรรมจะไม่ได้ รับอาณาจักรของพระ และตัง้ตารอที!

คุณทราบหรือไม่วา่พระเยซูตรัสว่าอวสานไม่สามารถมาถึงได ้จนกว่าอาณาจักรของพ ระเจ ้าจะประกาศให ้โลกรู ้ในฐานะพยาน? (Lanna) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lanna