တစ်ဦးသည်လည်းက နျိ်းဝပ် ရန် ခွငပ်ပြုမည်မဟုတ ် ပပလည််းကျွန်ုပ််တယ ို့ ကုက!ုပမ််းနပ်စက်ခြင််းသည် နတ်ဆ်းုမ ်းက လူတစ်ဦ်း၏ဘဝ တွင ် မကက င််းကသ အခပြုအမူမ ်း က ငို့က်ကနငုရ်န် သူတကု ို့ ု အ ်းကပ်းခြင််းနငို့? (Khun) Gospel of the Kingdom of God