Blog Archives

Insanlar utopikbir cǝmyyǝtǝ baxşlari üzǝrindǝ işlǝyirvǝ hǝttabǝzǝn

Insanlar utopikbir cǝmyyǝtǝ baxşlari üzǝrindǝ işlǝyirvǝ hǝttabǝzǝn (Khorasani-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Khorasani-Latin