ಸಾ ರ್ಹಡು ನಮಕ್ ಅನತ ಜೀವನದ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞೆ ತಿಕುಡು ದೇವೆರ್ ಈ ಲೀಕನು ದಿಜ ಪ್ರ ೀತಿ ಮನುು ವೆರ್ ಅಯಿಕಾದ್ ಆರ್ ಅರೆನ ಒರಿಯೇ ಒರಿ? (Duri) Gospel of the Kingdom of God