Blog Archives

انجلی پادشاهی خدا

3 محت ویات 1. آیا ب ر شیت راه حل دارد؟ 2. عیسی چه انجیلی را موعظه کرد؟ 3. آیا پادشاهی خدا در عهد قدیمی شناخته شده بود؟ 4. آیا ایت ستان به او انجلی پادشاهی را یاد دادند؟ 5.

Posted in Dari