တစ်ဦးသည်လည်းက ျိန်းဝပ်ရန် ခွငပ ် ပြုမညမ် ဟတု ် ပပ

3
ကငတ် မန်မ းဘရု း် ်
1. ဘရု းသခင၏် စမ ံခ ကမ် းက ုျိလယွ လ် ငတ ် ကြူ ကဆ် း ရန ်
2. ် သမူ းပြစက်ကသည။် သန်ရ ှငး် ပသ ဘရု းသခင၏် ပက ငး်ကငတ် မနမ်
3. က မဆကဆ် ပံခငး် မပပြုဟပု ြ ်ပပရ တငွ ် စ တန်နငှ ၄ ် ငး်၏် အပပေါငး် အသငး် မ း သည ်
ထနုျိ ညး် တ ူ
4. မှန်ကန်နငျို ပ် ပသည။် ပက ငး် ကငတ် မန်မ းသည ်အင်္ဂ ေါမရျိပှ ပ ဟ ု ပြ ်ပပထ း
ပခငး် သည ် စတျိ ဝ် ငစ် းစရ ပြစပ် သ လ် ည ်
5. သည ် ပက ငး်ကငမ် ှက ပသ ပက ငး်ကငတ် မန်မ း၊ သတူ သုျိ ည ်
လမူ ျိန်းမမ းနငှ ပ ်ပန်လညြ် န်ဆငး် ပခငး် ခံပသ
6. ကငတ် မန်မ းသည ် ၀ျိည ဉ်မ းပြစက်ကပသ လ် ညး် ပဟပ ဲ ၁း၁၄ သတူ သုျိ ည ်လ ူ
သ းကသဲ ုျိ ခ န ဓ ကယုျိ ပ်ြင ်ထငရ် ှ းပသ သမူ …
7. အမ ျိြုးသ းမ းသည ် ပလ တနငှ အ ် တပူ နပသ ပက ငး်ကငတ် မန်မ
လပူ ုံသဏ္ဍ နယ် ၍ူ လသူ းမ းနငှ က ် မဆက် ဆကံ သ

 

တစ်ဦးသည်လည်းက ျိန်းဝပ်ရန်
ခွငပ ် ပြုမညမ် ဟတု ် ပပ