ಹತ್ತಿ ರದಲ್ಲಿ ದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದುಆ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಯನ್ೆ ವಿಶ್ವಾ ಸಾರ್ಹ ಸಮರ್ಹನೀಯ ಮತ್ತು !

ಸಾ ರ್ಹಡು ನಮಕ್ ಅನತ ಜೀವನದ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞೆ ತಿಕುಡು ದೇವೆರ್ ಈ ಲೀಕನು ದಿಜ ಪ್ರ ೀತಿ ಮನುು ವೆರ್ ಅಯಿಕಾದ್ ಆರ್ ಅರೆನ ಒರಿಯೇ ಒರಿ?

(Duri) Gospel of the Kingdom of God