Txawj Teev Vaj ntawm Vajtswv lub Nceeg Vaj

Vim li cas tib neeg tsis muaj peev xwm daws tau nws cov teeb meem?
Koj puas paub tias thawj thiab tom qab ntawd yam uas phau Vajlugkub qhia txog Yexus qhia txog kev txhawj xeeb Txoj Cai ntawm Tswv Ntuj txoj Kev Hlub?
Koj puas paub hais tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yog qhov tseem ceeb ntawm cov thwj tim thiab cov thawj coj tom qab lawv?
Puas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj yog Yes Xus? Puas yog Vajtswv lub tebchaws Tswv Yexus nyob Nws lub neej tamsis no? Puas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj qee yam ntawm lub tebchaws tiag tiag? Koj puas ntseeg tej uas phau Vajlugkub qhia? Lub nceeg vaj yog dabtsi? Tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb? Phau Vajlugkub qhia li cas? Cov ntseeg Vajtswv thaum ub tau qhia li cas?
Koj puas paub tias qhov kawg tsis tuaj yeem mus txog thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj tshaj tawm rau lub ntiaj teb ua tim khawv?

Link: Txawj Teev Vaj ntawm Vajtswv lub Nceeg Vaj

文章分类 Hmong