Bạn nên quan sát Ngày của Đức Chúa Trời Hay kỳ nghỉ ma quỷ?

Ngày lễ thánh và ngày lễ phổ biến

Trong số rất nhiều nhóm người tuyên xưng Kitô giáo, hầu như tất cả các quan sát một số ngày lễ hoặc Ngày Thánh.

Bạn có nên theo dõi Ngày Lễ của Đức Chúa Trời hay ngày lễ quỷ dữ không?

Nó có vẻ như một câu hỏi dễ dàng với một câu trả lời dễ dàng. Và đối với những ai sẵn lòng tin Kinh Thánh, thay vì nhiều đám đông, đó là.

Bạn nên quan sát Ngày của Đức Chúa Trời Hay kỳ nghỉ ma quỷ?

文章分类 Vietnamese