អ្នកគួរតែសង្កេែ របស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ ឬថ្ងៃឈប់សព្ាកអារកស?

ថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្ល់លឹកថ្ងៃឈប់សព្ាកតដលង្រញលិយម

ថ្លព្កុមជាង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាោាំកអ្ស់សង្កេែង្មើលថ្ងៃឈប់សព្ាកង្សទើរតែមួយរាំលួលឬបរិសុទ្ធថ្ងៃ។

អ្នកគួរតែសង្កេែង្មើលរបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃឬថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកស?

វាហាក់ដូរជាសាំណ្ួរតដលព្សួលជាមួយលឹករង្មែើយង្វយព្សួល។ លិកសព្ាប់អ្នកតដលាលឆលទៈកនុកការង្ ឿថាព្រះគមពីរ ាំលួសឱ្យ វូកមលុសសជាង្ព្រើលវាគឺជា។

អ្នកគួរតែសង្កេែ របស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ ឬថ្ងៃឈប់សព្ាកអារកស?

文章分类 Khmer