ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ

នតើមៃុសសជាតិមាៃដំនណាះក្ាយ

រិភរនោរនៃះក្បឈមៃឹងបញ្ហាជានក្ចើៃ។

មាៃមៃុសសជានក្ចើៃមាៃការឃ្លាៃ។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃក្តូវបាៃនេជ្ិះជាៃ់។ មាៃមៃុសសជានក្ចើៃក្បឈមៃឹងភារក្រីក្រ។ ក្បនទសជានក្ចើៃេឺមាៃនៅរនុងបំណុល្ធងៃ់ធងរ។ រុមារ, រួមបញ្ចូល្ទំងអ្នរផដល្មិៃទៃ់នរើត, ក្បឈមៃឹងការរំនោភបំពាៃ។ ជ្ំងឺផដល្ាុំៃឹងថានំទរ់ទងក្េូនរទយជានក្ចើៃ។ ទីក្រុងឧសាហរមមធំមាៃខ្យល្់រខ្វរ់ផ្សងផដរនដើមបីឱ្យមាៃសុខ្ភារល្អ។ អ្នរៃនយបាយជានក្ចើៃបាៃេំរាមរំផហងដល្់សក្ង្ហាម។ ការវាយក្បហាររបស់នភរវររររានរើតនឡើង។

ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ 

文章分类 Khmer