ដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ

តហ ុអ្វើបានជាមនុសសជា ិមិនអាចត ះព្សាេបញ្ហារបស់វាបាន?
ត ើអ្នកដឹងតេថាតរឿងដំប៊ូងនិងចុងតព្ោេដដលព្រះេមពីរបង្ហាញថាព្រះតេស ៊ូវបានផ្សរវផ្ាេអ្ំរីោរព្រួេបារមភ។
ត ើអ្នកដឹងតេថានេរព្រះេឺជាោរសងក ់្ងន់របស់រួកសាវកនិងអ្នកដដលបានតដើរតាមតេមុន?
ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាបុេាលរបស់តោកតេស ៊ូឬតេ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះតេស ៊ូវកំរុងដ រស់តៅកនុងជីវិ របស់តេើងតេ? ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាព្បតភេននរាជាណាចព្ករិ នាតរលអ្នាេ ឬតេ? ត ើអ្នកនឹងតជឿន៊ូវអ្វើដដលព្រះេមពីរបតព្ងៀនតេ? ត ើនេរជាអ្វើ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាអ្វើ? ត ើព្រះេមពីរបតព្ងៀនអ្វើខ្ាះ? ត ើវិហារព្េឹសតសាសនិកដំប៊ូងបានបតព្ងៀនអ្វើខ្ាះ?
ត ើអ្នកដឹងតេថាេីបញ្ចប់មិនអាចតកើ ត ើងបានតេដរាបណានេរព្រះព្ ូវបានផ្សរវផ្ាេដល់រិភរតោកជាសាកសី?

Link: ដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ

文章分类 Khmer