ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រីស្ទាលស្ទសនាចគ្កពិតសពវថ្ងៃនលេះ?

ការន្ែលស្ទសនាចគ្កលឹងបលត?

ម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លស្ទសនាចគ្កលិងគ្បជាជលរាប់លាលនាក់

មាលម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លគ្កុម្ម្ួយលឹងភាពខ សគានខាងនគាលលទធិសំខាល់ម្ួយន្ែលអេះអាងថាជាន្ផ្នកម្ួយថ្លស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសាមាល។ ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរគ្តូវាលនរលិយយយ៉ាងខាែំងអំពីស្ទម្រាីភាពស្ទសនាគ្រិសដ។ ពីរពាល់លាលនាក់គ្តូវាលនរនជឿថាជាន្ផ្នកម្ួយថ្លស្ទសនាចគ្កទំងននាេះ។ រឺជាពួកជំល ំ្ំម្ួយពួកជំល ំគ្រីស្ទាលពិត?

ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រីស្ទាលស្ទសនាចគ្កពិតសពវថ្ងៃនលេះ?

文章分类 Khmer