ការមិនទទួលខុសត្រូវបកប្រែ

ຂ ້ມ ນໃນທ ີ່ນ ້ໄດ້ຮັບການແປຈາກອຸປະກອນການພາສາອັງກິດສາມາດບັນລຸເປັນຈ ານວນຫ າຍເທົີ່າທ ີ່ເປັນໄປ (ມັດທາຍ 24:14; 28:. 19-20 ໃນຂະນະທ ີ່ຜ ້ແປພາສາທ ີ່ມ ລະມັດລະວັງທ ີ່ຈະເຫມາະສົມການແປພາສາ, ນັບຕັ້ງແຕີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕາມປົກກະຕິບ ີ່ແມີ່ນສະມາຊິກຂອງສາດສະຫນາຈັກຢີ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຂົ້າໃຈດ ວີ່າບ ີ່ມ ສາມາດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຂ ້ມ ນບາງຢີ່າງ. ຖ້າຫາກວີ່າບາງສິີ່ງບາງຢີ່າງບ ີ່ໄດ້ເບິີ່ງຄ ວີ່າເຫມາະສົມຫລ ບ ີ່ຈະແຈ້ງ, ກະລຸນາປ ກສາຫາລ ທ ີ່ມາພາສາອັງກິດຕົ້ນສະບັບ, ໃນ www.ccog.org.

文章分类 Khmer