ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သတင့်ားတ င့်ား

အဘေ့်တက င ့် ူသ ားတ ု သည့်ေင့်ား၏ ပန မျ ား ုမတ ြေရှင့်ားန ုင့်သနည့်ား။
သခင့်တေရှုတရ ားတဟ တသ သမမ ျမ့်ားစ တ င့် ပသထ ားတသ ပထမနှင ့်တန ့်ဆံုားအရ မျ ားသည့်ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သတင့်ားတ င့်ား ား။
ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သည့်တမန့်တတ ့်မျ ားနှင ့်တန ့်တတ ့်သ ု ု ့်သူမျ ား ုအထူားအတ ားတပားတက င့်ားသင့်သ ပါသတ ။ ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သည့်တေရှု၏ပုဂ္ ြု ့်တစ့်ပါားတ ။ ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သည့်သူ ဘဝတ င့် ျွန့်ုပ့်တ ု အသ ့်တ ၌တနထ ုင့်တနသတ ။ ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သည့်အန ဂတ့်အမှန့်တ ေ့်တည့်ရှ မည ့်ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့် ား။ သမမ ျမ့်ားစ သ န့်သင့်ရ ုသင့်ေံုက ည့်မည့်တ ။
န ုင့်ငံတတ ့်ဆ ုတ ဘ ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်ဆ ုတ ဘ ။ သမမ ျမ့်ားစ ဘ သ န့်သင့်သ ။ အတစ ပ ုင့်ားခရစ့်ေ န့်ချ ချ့်် အဘေ့်အရ သင့်တပားခ သနည့်ား။
ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့် ုတ ီသ ားတ ု အ ားသ ့်တသခံရန့်မတဟ တ ပ မှီတ ုင့်တအ င့်အဆံုားသည့်မ ြေစ့်န ုင့်တက င့်ားသင့်န ား ည့်ပါသတ ။

Link: ဘုရ ားသခင ့်န ုင့်ငံတတ ့်သတင့်ားတ င့်ား

文章分类 Myanmar