ဘုရ ားသခင်၏န ုင်ငံတ ်၏ဧဝံတေလ ရ ား  ု

ဖ ြေရှင််းချက်လူသ ်းမျှိ ်းနွယ်အဖ ေါ်ရှှိသလ ်း 

ကမဘ ကက ်းက ွဿန မ ်းစှ ရင်ဆှိိုင်ဖနရသည်။ 

လူအဖတ ်မျ ်းမျ ်းဟ ဆ ဖလ င်မွတ်သှိ ် ြေစ်ကကသည်။ လူအဖတ ်မျ ်းမျ ်းညှဉ်းဆဲ ခင််းကှိိုခံရ။ လူအဖတ ်မျ ်းမျ ်းဟ ဆင််းရဲမွဲဖတမှုရင်ဆှိိုင်ဖနရသည်။ မျ ်းစွ ဖသ လူမျှိ ်းအဖလ်းအနက်ဖ က်းမမ ၌ရှှိကက၏။ ဖမွ်းဖသ်းဖသ သူ မ ်း, မကကျနှ ကှိိုအလွဲသံို်းစ ်းမှုအ ါအဝင်သ ်းသမ ်းတှိိုို့

 

 ဘုရ ားသခင်၏န ုင်ငံတ ်၏ဧဝံတေလ ရ ားက 

文章分类 Burmese