ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ແທ້ຈິງຄຣິດສະຕຽນແມີ່ນໃນມ ້ນ ້ບີ່ອນທ ີ່?

ສາດສະຫນາຈັກຈະສ ບຕ ີ່?

ຫລາຍພັນຄົນຂອງສາດສະຫນາຈັກແລະລ້ານຂອງປະຊາຊົນ

ມ ຫລາຍພັນຄົນຂອງກຸີ່ມທ ີ່ມ ຄວາມແຕກຕີ່າງຄ າສອນທ ີ່ສ າຄັນທ ີ່ອ້າງວີ່າເປັນສີ່ວນຫນຶີ່ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະຄຣິດແມີ່ນ. ຈ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂົາຢີ່າງຮຸນແຮງເວົ້າກີ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄ ທົີ່ວໂລກ. ສອງພັນລ້ານຄົນທ ີ່ເຊ ີ່ອກັນວີ່າເປັນສີ່ວນຫນຶີ່ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຜ ້ທ ີ່. ເປັນສາດສະຫນາຈັກ ສາດສະຫນາຈັກຄຣິສຕຽນແທ້?

ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ແທ້ຈິງຄຣິດສະຕຽນແມີ່ນໃນມ ້ນ ້ບີ່ອນທ ີ່?

文章分类 Lao