ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້າ

ມະນຸດບ ່ມີວິທີແກົ້ໄຂແນວໃດ

ໂລກປະເຊີນຫນົ້າກັບບັນຫາຈ ານວນຫ າຍ.

ຈ ານວນຫ າຍປະຊາຊ ນມີຄວາມຫິວ. ຈ ານວນຫ າຍປະຊາຊ ນຖືກກ ດຂີ່. ຈ ານວນຫ າຍປະຊາຊ ນປະເຊີນກັບຄວາມທຸກຍາກ. ປະເທດຈ ານວນຫ າຍຢູ່ໃນຫນີົ້ສິນທີ່ຮົ້າຍແຮງ. ເດັກນົ້ອຍ, ລວມທັງບ ່, ປະເຊີນກັບການລ່ວງລະເມີດ. ພະຍາດທີ່ດືົ້ຢາກ່ຽວຂົ້ອງກັບທ່ານຫມ ຈ ານວນຫ າຍ. ເມືອງອຸດສາຫະກ າທີ່ສ າຄັນມີອາກາດມ ນລະພິດເກີນໄປທີ່ຈະມີສຸຂະພາບ. ນັກການເມືອງຕ່າງໆໄພຂ ່ມຂູ່ຕ ່ສ ງຄາມ.ການໂຈມຕີກ ່ການຮົ້າຍໃຫົ້ເກີດຂ ົ້ນ.

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້າ 

文章分类 Lao