ທ່ານຄວນປະຕິບັດຕາມ ຍານບໍລິສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້າ ຫ ຼືວັນພັກເດີນທາງໄປສຶກ?

ຍານບໍລິສຸດວັນກັບວັນພັກເປັນທີ່ນິຍ ມ

ຂອງກຸ່ມຈໍານວນຫລາຍທີ່ປະກອບອາຊີບສາດສະຫນາຄິດ, ທັງຫມ ດຫລອງມຼືົ້ບຸນຕ່າງໆຫ ຼືຍານບໍລິສຸດຕະຫ ອດໄປ.

ທ່ານຄວນສັງເກດເບິ່ງບໍລິສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້າຫ ຼືວັນພັກເດີນທາງໄປສຶກ?

ມັນເບິ່ງຄຼືວ່າເປັນຄໍາຖາມທີ່ງ່າຍທີ່ມີຄໍາຕອບງ່າຍດາຍ. ແລະສໍາລັບຜ ົ້ທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຊຼື່ອພະຄໍາພີໄດົ້, ແທນທີ່ຈະເປັນທີ່ແອອັດຕ່າງໆ, ມັນເປັນ.

ທ່ານຄວນປະຕິບັດຕາມ ຍານບໍລິສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້າ ຫ ຼືວັນພັກເດີນທາງໄປສຶກ?

文章分类 Lao