พระวรสารแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

ทำไมมนุษย์ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้
คุณรู้ไหมว่ำสิ่งแรกและสุดท้ำยที่พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่ำพระเยซูเทศนำเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งอำณำจักรของพระเจ้ำที่เกี่ยวข้อง?
คุณรู้หรือไม่ว่ำอำณำจักรของพระเจ้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอัครสำวกและผู้ที่ตำมมำเป็นอันดับแรก
อำณำจักรของพระเจ้ำเป็นบุคคลของพระเยซูหรือไม่? อำณำจักรของพระเจ้ำพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ในเรำหรือ รำชอำณำจักรของพระเจ้ำเป็นอำณำจักรที่แท้จริงในอนำคตหรือไม่? คุณจะเชื่อในสิ่งที่ค ัมภีร์ไบเบิลสอนหรือไม่?
รำชอำณำจักรคืออะไร อำณำจักรของพระเจ้ำคืออะไร? คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไร คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกสอนอะไร คุณรู้หรือไม่ว่ำอวสำนไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จนกว่ำอำณำจักรของพระเจ้ำจะประกำศไปทั่วโลกในฐำนะพยำน?

Link: พระวรสารแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

文章分类 Thai