พระวรสารนักบุญแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

มนุษย์จะมีการแก้ปัญหาหรือไม่

โลกเผชิญกับปัญหามากมาย

มีหลายคนที่กาลังหิว มีหลายคนที่ถูกกดขี่ หลายคนต้องเผชิญกับความยากจน หลายประเทศอยู่ในหนี้อย่างจริงจัง เด็กรวมทั้งคนที่ยังไม่เกิดการละเมิดใบหน้า โรคดื้อยากังวลแพทย์จานวนมาก เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญมีมลพิษทางอากาศมากเกินไปที่จะมีสุขภาพ นักการเมืองขู่สงครามต่างๆ การโจมตีของผู้ก่อการร้ายให้เกิดขึ้น

 

 พระวรสารนักบุญแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า 

文章分类 Thai