คุณควรสังเกต วันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หรือวันหยุดปีศาจ?

วันสำคัญกับวันหยุดที่เป็นที่นิยม

หลายกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์แทบทุกวันหยุดหรือวันศักดิ์สิทธิ์

คุณควรสังเกตวันสาคัญทางพระผู้เป็นเจ้าหรือวันหยุดปีศาจไหม?

ดูเหมือนคาถามง่าย ๆ ด้วยคาตอบง่ายๆ และสาหรับผู้เต็มใจที่จะเชื่อพระคัมภีร์แทนที่จะเป็นกลุ่มคนหลายกลุ่ม

คุณควรสังเกต วันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หรือวันหยุดปีศาจ?

文章分类 Thai