คริสตจักรคริสเตียนที่แท้จริงคือวันนี้อยู่ที่ไหน

ซึ่งคริสตจักรจะดาเนินต่อไป?

พันของโบสถ์และพันล้านคน

มีหลายพันกลุ่มที่มีความแตกต่างที่สาคัญทฤษฎีที่อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระคริสต์ หลายของพวกเขาอย่างจริงจังพูดคุยเกี่ยวกับความสามัคคีทั่วโลก สองพันล้านคนเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเหล่านั้น เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายจริงหรือไม่?

 คริสตจักรคริสเตียนที่แท้จริงคือวันนี้อยู่ที่ไหน 

Posted in Thai