तपाईं निरीक्षण गिनुपर्ु परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा?

पववत्र दिि पि लोकविय बििा

ख्रीन्ष्टयि गिे धेरै समूह को, वस्तनतः सिै केही बििा वा पववत्र दिि पालि।

तपाईं परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा पालि गिनुपर्ु?

यो एउटा सन्जलो जवाफ

तपाईं निरीक्षण गिनुपर्ु परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा?

Posted in Nepali