आज साँचो मसीही मण्डली कहाँ छ?

कुन चचन ज री हदनुहुन्छ?

चचन हज रौं र म न्छे को अरबों

त्यहााँ ख्रीष्टको चचच को भाग हुने दावी कक र्प्रमुि सैद्धास्न्िक मिभेद समूहका हजारौं छन्। तिनीहरूलाई िुर्प्रै गम्भीर दुतनयावी एकिा कुरा छन्। दुई अबच मान्छे िी चचच भाग हुन पवश्वास गररन्छ। एक पवर्ाल चचच सााँचो मसीही मण्डली छ

 

आज साँचो मसीही मण्डली कहाँ छ? 

文章分类 Nepali