अनुवाद अस्वीकृति

तिनीहरूले सामान्यिया परमेश्वरको सिि चचचका सदस्य छैनन्, ककनभने 19-20 जबकक अनुवादकहरू राम्ररी अनुवाद होससयार छन्,: 28; यहााँ अंग्रेजी भाषा सामाग्री देखि अनुवाद गररएको छ जानकारी सकेसम्म धेरै (मत्ती 24:14 पुग्न। त्यहााँ जानकारी केही समससन्िेर्प्रेितिओन्स हुन सक्छ भनेर बुझ्न। केही कुरा सही देखिएन भने वा अस्पष्ट छ, कृपया, मूल अंग्रेजी स्रोि परामर्च www.ccog.org.

文章分类 Nepali