د د خدای د برتانیا د انجیل

ولې نه شي کولای بشریت د هغې ستونزې حل کړي؟
تاسو پوهیږئ چې د لومړي او شیان د انجیل په ګوته کوي عیسی په اړه د خداي د برتانیا د رښتیا اندېښمن وعظ؟
آیا تاسو پوه شئ چې د خدای د برتانیا د رسولانو د ټینګار او د هغو لومړي چې ورپسې یې وه؟ آیا د خدای د برتانیا د عیسی کس؟ ده د خدای عیسی د سلطنت په مونږ د هغه د ژوند اوس؟ آیا د خدای د برتانیا د راتلونکي اصلي
سلطنت یو ډول؟ به ستاسو په باور هغه څه چې د انجیل زده؟
یو سلطنت څه شی دی؟ یوازې د خدای د برتانیا د څه ده؟ د انجیل څه درس؟ د عیسوي په لومړیو کړی د چرچ څه درس؟
آیا تاسو پوه شي چې په پای کې کولای نه راځي، تر هغه د خدای د برتانیا د ده په نړۍ کې د شاهد په توګه وعظ؟
د مخې پر پوښ عکس یو وری سره لېوه پراته ښکته په توګه له خوا د چاپونې او ګرافونو څخه جوړ په ګوته کوي. د پوښ عکس دی چې په بیت
المقدس د اصلي کړی د چرچ د خدای ودانۍ له خوا د ډاکټر باب تھئیل په 2013 کال کې پورته برخه ده.

Link: د د خدای د برتانیا د انجیل

文章分类 Pashto