باید به شما مشاهده روز مقدس خدا و یا تعطیلات شیطانی؟

روز مقدس در مقابل تعطیلات محبوب از گروه های متعدد که حرفه ای مسیحیت، تقریبا تمام برخی از تعطیلات و یا روز مقدس را مشاهده کند. باید روز مقدس خدا و یا در تعطیلات شیطانی شما را مشاهده؟ آن را مانند یک سوال آسان با پاسخ آسان به نظر می رسد. و برای کسانی که مایل به این باور کتاب مقدس، به جای جمعیت های مختلف، آن است.

باید به شما مشاهده روز مقدس خدا و یا تعطیلات شیطانی؟

Posted in Persian