انجیل از پادشاهی خدا

چرا نمی توان بشری مشکلات آن را حل کند؟
آیا می دانید که همه چیز اول و آخر کتاب مقدس عیسی نگران انجیل از پادشاهی خدا موعظه؟
آیا می دانید که پادشاهی خدا تاکید رسولان و کسانی که اولین بار است که آنها را به دنبال داشت؟ آیا پادشاهی خدا شخص عیسی؟ آیا ملکوت خدا عیسی زندگی او در ما در حال حاضر؟ آیا پادشاهی خدا برخی
از نوع پادشاهی واقعی در آینده؟ شما را باور تعلیم کتاب مقدس؟
پادشاهی چیست؟ فقط آنچه را که پادشاهی خدا است؟ کتاب مقدس چه میآموزد؟ چه کلیسای اولیه مسیحی
آموزش داد؟
آیا شما متوجه است که پایان نمی تواند آمد تا پادشاهی خدا را به جهان به عنوان شاهد موعظه؟

Link: انجیل از پادشاهی خدا

文章分类 Persian