ئێستادا ئهو پرسیارانه وەربگرینزمانی کوردی

3
ناوەڕۆک
1. ئایا مرۆڤایهتی چارەسهرەکانی ههیه؟
3. عیسا بانگهشهی چ ئینجیلێکی کردووە؟
2. ئایا شانشینی خودا له پهیمانی کۆن ناسرابوو؟
4. ئایا نێردراوان فێری ئینجیلی شانشینی بوون؟
1. سهرچاوەکانی دەرەوەی پهیمانی نوێ فێری شانشینی خودایان
دەکرد
6. کڵێساکانی یۆنانی و ڕۆمانی فێری ئهوە دەکهن که شانشینی
گرنگه، بهڵام…

7. بۆچی شانشینی خودا

زانیاریی پهیوهندییكردن زانیاریی پهیوهندی

ئێستادا ئهو پرسیارانه وەربگرین زمانی کوردی

Posted in Moghol