ביטחונם בדמותו ופועלו של ישוע להושיע אותם מעונש

הראשונה†אל†התסלוניקים°

פסוקים†אלה†מדברים†על†שבעים†שבועים†שיבואו†על†עם†ישראל¨†עמו†של†דניאלÆ

דניאל†מדבר†בפסוק†על†תקופת†זמן†בה†אלוהים†ירשהø

(Yevanic) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Yevanic