хэл тайлан

Тэд ихэвчлэн Бурханы тасралтгүй Сүмийн гишүүн биш юм оноос хойш, 19-20 орчуулагчид зөв орчуулах болгоомжтой байдаг хэдий ч: 28, мэдээллийг энд англи хэлний материалаар орчуулсан байна аль болох олон (Матай 24:14 хүрч байна. мэдээллийн зарим misinterpretations байж болно гэж ойлгож байна. ямар нэг зүйл нь зөв юм шиг санагдаж байгаа бол, эсвэл тодорхой бус байна, үед анхны англи эх үүсвэр лавлана уу www.ccog.org.

文章分类 Mongolian